Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

b. Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

c. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

d. Koop op afstand: de overeenkomst met een Consument waarbij elektronisch een overeenkomst tot stand komt buiten de verkoopruimte van Lightsale.

e. Ledpaneel: Lightsale BV, gevestigd te Almere.

f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ledpaneel en de Wederpartij tot koop van het Product en eventuele installatie hiervan.

g. Product: led verlichting, verlichting en armaturen in de ruimste zin van het woord en indien overeengekomen advies- en installatiewerkzaamheden.

h. Wederpartij: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker of retailer van de geleverde zaken.

2. Identiteit van de ondernemer

Lightsale B.V. h/o de naam Ledpaneel
Statutair gevestigd te Almere
Zandzuigerstraat 81
1333 MX Almere

036-2600036
info@ledpaneel.nl

Handelsregister: 74032801
Btw-identificatienummer:

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen Ledpaneel en de Wederpartij, waaronder ook een Wederpartij die als een Consument moet worden aangemerkt.

3.2. Voordat een overeenkomst op afstand via de webwinkel wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld op een zodanige wijze dat de tekst van de voorwaarden door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.3. Afwijken van een beding in de voorwaarden kan uitsluitend door een uitdrukkelijk schriftelijke vastlegging daarvan in de gesloten Overeenkomst.

3.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld.

3.5. De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze voorwaarden.

3.6. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.7. De Wederpartij die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten.

3.8. Indien één of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort op de Overeenkomst van toepassing.

3.9. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ledpaneel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.10. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Wederpartij” wordt tevens altijd “Consument” bedoeld voor zover de Wederpartij voldoet aan de definitie van Consument.

4. Overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Ledpaneel zijn vrijblijvend en worden eerst bindend voor Ledpaneel op het moment dat de Overeenkomst (binnen de offerte termijn) schriftelijk is bevestigd door een daartoe volgens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordiger van de Wederpartij.

4.2. Alle aanbiedingen van Ledpaneel via elektronische weg worden eerst bindend voor Ledpaneel op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij en het voldoen aan de daarbij gestelde (betalings)voorwaarden.

4.3. Een aanbod langs elektronische weg is vrijblijvend. Ledpaneel is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.4. Een Overeenkomst komt alleen tot stand door middel van goedkeuring van de gehele directie van Ledpaneel.

4.5. In een aanbod genoemde prijzen en tarieven hebben slechts betrekking op producten, werkzaamheden en/of leveringen die uitdrukkelijk in het aanbod worden omschreven.

4.6. Wanneer de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ledpaneel langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door een Consument niet door Ledpaneel is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

4.7. Een aanbod via een offerte wordt gestand gedaan voor de duur van maximaal 30 dagen, tenzij een andere termijn ondubbelzinnig in de offerte is opgenomen. Aanvaarding van een aanbod dient binnen deze termijn plaats te vinden. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.8. Ledpaneel kan niet aan haar offerte, aanbod via elektronische weg of orderbevestiging worden gehouden indien de Wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte, het aanbod of orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.9. Prijzen en tarieven in een offerte zijn gebaseerd op de bij de aanvraag of bestelling door de Wederpartij verstrekte gegevens of de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van de geleverde zaken en/of materialen. Wanneer deze gegevens of kostprijzen naderhand wijzigen of worden gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen en tarieven in de offerte.

4.10. Wanneer zich (in aanvulling of afwijking van de informatie die door de Wederpartij is verstrekt) alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of de tijdsduur van de Overeenkomst, dan kan Ledpaneel de Overeenkomsten beperken, uitbreiden of beëindigen.

4.11. Mondelinge afspraken binden Ledpaneel eerst nadat deze schriftelijk door Ledpaneel zijn bevestigd of pas nadat aan een mondelinge afspraak door Ledpaneel ontegenzeggelijk uitvoering is gegeven.

4.12. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden van de bescheiden alsmede omschrijvingen, afbeeldingen e.d. in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Ledpaneel zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en binden Ledpaneel niet noch geven zij aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.13. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Ledpaneel en dienen op eerste verzoek van Ledpaneel te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.14. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ledpaneel niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij via elektronische weg meerdere Producten worden geleverd en Ledpaneel deze Producten afzonderlijk aan de Wederpartij kan leveren.

4.15. Al hetgeen tussen Ledpaneel en de Wederpartij is afgesproken vóór of op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst komt te vervallen.

5. Wijzigen van de overeenkomst en het tijdstip daarvan

5.1. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.

5.2. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van de Wederpartij, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.

6. Prijs

6.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en in de Overeenkomst vermelde prijzen vast.

6.2. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten, belastingen of koerswisselingen), is Ledpaneel gerechtigd de verhogingen aan de Wederpartij door te berekenen.

6.3. Voor de met de Consument gesloten Overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de Overeenkomst binnen 10 werkdagen na de mededeling van Ledpaneel te ontbinden.

7. Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand

7.1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product langs elektronische weg gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ledpaneel mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze kan niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7.2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

b. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

7.3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product, kenbaar te maken aan Ledpaneel. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.4. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Ledpaneel retourneren, conform de door de Ledpaneel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.5. Indien de Consument na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het Product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.6. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.


8. Betaling

8.1. Betaling door de Wederpartij dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Ledpaneel aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen.

8.2. Betaling door een Consument bij koop op afstand dient te geschieden binnen
14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

8.3. Bij de verkoop van Producten aan Consumenten bij koop op afstand mag de Consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de prijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de Overeenkomst alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8.4. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.6. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ledpaneel is het de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Ledpaneel te verrekenen met een vordering van de Wederpartij op Ledpaneel, uit welke hoofde dan ook.

8.7. Het bepaalde onder het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing op Overeenkomsten met een Consument.

8.8. Ledpaneel is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de Wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

8.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en of zaken van de Wederpartij of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Ledpaneel op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.10. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 8.1 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Wederpartij vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd ten bedrage van 1 % per (gedeelte van de) maand.

8.11. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is de Wederpartij aan Ledpaneel naast de in artikel 8.10 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke kosten in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

8.12. In afwijking van artikel 8.11 geldt ter zake vergoeding van buitengerechtelijke kosten voor de Consument dat Ledpaneel aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 15 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van ontvangst van de aanmaning wordt voldaan.

8.13. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door de Wederpartij dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de Wederpartij rustende verplichting is Ledpaneel gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Ledpaneel om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van de Wederpartij te vorderen.

8.14. De Wederpartij is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van Ledpaneel op de Wederpartij onvoldaan blijven.

9. Levering en eigendomsoverdracht

9.1. De levering van het Product geschiedt op het door de Wederpartij opgegeven adres, waarbij Ledpaneel streeft naar een leveringstermijn van 3 maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. De leveringstermijn bij Consumenten bij koop op afstand bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij de Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.

9.2. De in het vorige lid genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Ledpaneel niet tijdig levert, zal de Wederpartij Ledpaneel in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Ledpaneel wordt hierbij uitgesloten.

9.3. Ledpaneel is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Ledpaneel gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren.

9.4. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn is Ledpaneel gerechtigd een vervangend Product aan te bieden. Ledpaneel is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen. Het herroepingsrecht ten aanzien van Consumenten kan niet worden uitgesloten bij een vervangend Product.

9.5. In het geval er sprake is van wijziging van de Overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst binnen 10 werkdagen na de mededeling van Ledpaneel dat de Overeenkomst wordt gewijzigd schriftelijk te ontbinden.

9.6. Indien installatie van het Product is overeengekomen zal Ledpaneel of een door haar aangewezen installateur de Wederpartij telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering en installatie van het Product.

9.7. Ledpaneel behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de Wederpartij geleverde zaken voor, zolang de Wederpartij niet volledig heeft voldaan aan de (betalings)verplichtingen tegenover Ledpaneel uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

9.8. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Wederpartij deze niet bezwaren.

9.9. De Wederpartij machtigt Ledpaneel onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Ledpaneel afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden om deze onder zich te nemen. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door de Ledpaneel te maken kosten van terugneming.

9.10. De Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Ledpaneel een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Ledpaneel op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan.

9.11. Het door Ledpaneel aan de Wederpartij geleverde of ter beschikking gestelde Product is vanaf het moment van levering aan de Wederpartij volledig voor diens rekening en risico. Onder levering wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het moment waarop het Product het pand of het terrein van Ledpaneel verlaten.

9.12. In afwijking van het vorige lid van dit artikel wordt bij Consumenten in het kader van deze voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop het Product feitelijk ter beschikking staat van de consument.

9.13. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

10. Installatie

10.1. Het Product wordt door de Wederpartij zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij de Wederpartij met Ledpaneel is overeengekomen dat Ledpaneel het Product zal (laten) installeren en aansluiten.

10.2. De Wederpartij is jegens Ledpaneel verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren Product en/of de juiste werking van het Product in geïnstalleerde staat. De Wederpartij is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst.

10.3. Ledpaneel verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit te zullen voeren. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Ledpaneel het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

10.4. Ledpaneel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.

10.5. De Wederpartij verleent in het voorkomende geval het personeel van Ledpaneel of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.

10.6. De Wederpartij verklaart dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

10.7. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij.

10.8. De Wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Wederpartij vrijwaart Ledpaneel voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.


11. Garantie

11.1. Ledpaneel garandeert dat het Product voldoet aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Tevens garandeert Ledpaneel dat het Product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat het Product verder vrij is van gebreken. Op een Product geldt de wettelijke garantie. Die ingaat op de productiedatum van het product.


11.2. Gebreken aan het Product worden binnen een redelijke termijn verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door het Product of haar onderdelen te vervangen. Ledpaneel is gerechtigd om het Product met een (naar de beoordeling van Ledpaneel) vergelijkbaar Product te vervangen indien het(zelfde) Product niet meer leverbaar is. Het vervangen Product of de vervangen onderdelen worden eigendom van Ledpaneel. De Wederpartij heeft in geen enkel geval recht op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag.

11.3. De garantie verleent de Wederpartij geen verdergaand recht op schadevergoeding tegenover Ledpaneel.

11.4. Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van het gebruik van het Product op een onjuiste wijze of onder ongebruikelijke omstandigheden. Ledpaneel heeft het recht om de omstandigheden waarin het Product is gebruikt ter plaatste te (laten) beoordelen. Ook vervalt de garantie indien de Wederpartij het Product (eerst) zelf repareert of aanpast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ledpaneel.

11.5. Verder verliest de Wederpartij zijn aanspraak op garantie jegens Ledpaneel en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Ledpaneel tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. de schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen en/of gebruiksaanwijzingen van Ledpaneel strijdig gebruik van de het Product of een onderdeel daarvan door de Wederpartij;
b. de schade is ontstaan door niet-, niet tijdig of onjuist uitgevoerd onderhoud;
c. de schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de Wederpartij aan Ledpaneel zijn verschaft en/of voorgeschreven;
d. de schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;
e. de Wederpartij op eerste verzoek geen accurate administratie van de werkingshistorie van het Product aan Ledpaneel kan overleggen;
f. Het Product is onderworpen aan meer dan 1000 schakelcycli, waarbij één schakelcyclus wordt gedefinieerd als 30 seconden aan en 30 seconden uit;
g. de Wederpartij op eerste verzoek geen aankoopbewijs van het Product kan overleggen aan Ledpaneel;
h. de schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Wederpartij aan Ledpaneel;
i. de schade is ontstaan door abnormale slijtage, onjuiste opslag en/of geweld van buitenaf;
j. de schade is ontstaan doordat de Wederpartij zelf of een derde in opdracht van de Wederpartij reparaties of andere werkzaamheden aan de installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ledpaneel;
k. de schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties.

11.6. Geen garantie geldt op kleurverschillen in graden Kelvin in verschillende leveringen. Voorts geldt geen garantie op verkleuring van de lichtreflector, de p.m.m.a.- plaat, de l.g.p.-plaat en de p.s.-diffuser.

11.7. Alle in dit artikel geregelde garantie geldt slechts voor een in Nederland verkocht en nieuw Product.

11.8. Gebreken moeten onverwijld maar altijd binnen 10 dagen na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Ledpaneel, bij gebreke waarvan de aanspraak op garantie jegens Ledpaneel vervalt. De Wederpartij die Consument is moet altijd binnen twee maanden na ontdekking (schriftelijk) melding maken van het gebrek. Bij het melden van een gebrek dient de Wederpartij ten minste het volgende te melden:

a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. toepassing van het Product;
c. het aantal schakelcycli en branduren;
d. de installatie- en factuurdatum;
e. de opslagplaats van het Product waar de klacht betrekking op heeft.

11.9. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op de garantie indien niet aan alle op hem rustende (financiële) verplichtingen tegenover Ledpaneel is voldaan.

11.10. Gedurende een overeengekomen garantieperiode zal de installatie of een onderdeel daarvan met een toegekende garantieclaim door Ledpaneel kosteloos worden geleverd exclusief eventuele transport-, demontage-, installatie-, reis- en verblijf, herstel-, en portokosten. Toezenden van een Product door de Wederpartij aan Ledpaneel in het kader van de in dit artikel 11 opgenomen bepalingen komt voor rekening van de Wederpartij, ongeacht of de garantieclaim wordt toegekend door Ledpaneel.

11.11. In het geval de Wederpartij overeenkomstig dit artikel 11 aanspraak kan maken op garantie en het Product niet kan worden hersteld, dan wordt voor het vervangen van het Product rekening gehouden met de afschrijving van het Product. . Van de aankoopprijs exclusief BTW wordt het procentuele gedeelte vergoedt dat na ommekomst van de verstreken termijn procentueel resteert van de in artikel 11.1 genoemde periode. Dat betekent dat bij een aankoopprijs van € 100,00 exclusief BTW 1 jaar na levering € 50,00 exclusief BTW wordt vergoed. Voor dat bedrag mag de Wederpartij Producten bij 1-Light uitzoeken, een eventueel verschil wordt door de Wederpartij - vermeerderd met BTW betaald.


11.12. In het geval de Wederpartij overeenkomstig dit artikel 11 geen aanspraak kan maken op garantie is Ledpaneel gerechtigd alle ter zake gemaakte test- en handelingskosten in rekening te brengen bij de Wederpartij.

11.13. Ledpaneel kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van kleurverandering, verkeerd gebruik van armaturen c.q. lichtbronnen en andere voorkomende problemen bij bijvoorbeeld het gebruik van LED verlichting.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Ledpaneel kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Buiten de expliciet overeengekomen garanties c.q. door Ledpaneel gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Ledpaneel geen enkele aansprakelijkheid, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

12.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Ledpaneel slechts aansprakelijk voor directe schade. ledere aansprakelijkheid van Ledpaneel voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bedrijfsschade, winstderving, geleden verlies, vertragingsschade, financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ledpaneel, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

12.4. Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na het constateren van de schade, aan Ledpaneel gemeld te worden, bij gebreke waarvan het recht op protest wordt verloren.

12.5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Ledpaneel, uit welke hoofde ook, beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag, verminderd met de afschrijving van het Product, en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ledpaneel in het voorkomende geval te verstrekken uitkering met inbegrip van het eigen risico dat Ledpaneel in verband met de verzekering draagt.

12.6. De Wederpartij vrijwaart Ledpaneel tegen eventuele aanspraken van derden verband houdende met de levering, installatie en/of werking van het Product of een onderdeel daarvan.

12.7. Door het verstrekken van gegevens aan Ledpaneel verklaart de Wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Ledpaneel in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

13. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Ledpaneel of de Wederpartij niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Ledpaneel of de Wederpartij, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Ledpaneel of de Wederpartij komt.

13.2. In geval van tijdelijke overmacht, is Ledpaneel gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

13.3. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 3 maanden, is Ledpaneel respectievelijk de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de Wederpartij geen vergoeding van door hem geleden schade van Ledpaneel vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

13.4. Indien er sprake is van overmacht als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Ledpaneel

13.5. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.

14. Ontbinding en annulering

14.1. De Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst in de zin van artikel 6:265 BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren.

14.2. Onder annulering wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

14.3. Ingeval de Wederpartij de Overeenkomst annuleert, is hij aan Ledpaneel een door Ledpaneel nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De Wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Ledpaneel te vergoeden. Ledpaneel is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de Wederpartij in rekening te brengen.

14.4. De Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Ledpaneel ter zake.

14.5. Door de Wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

14.6. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de Overeenkomst met een Consument, tenzij het gaat om een Product dat persoonlijk van aard is, op maat is gemaakt of door zijn aard niet kan worden teruggezonden.

15. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

15.1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

15.2. Het in het vorige lid bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

16. Conversiebepaling

16.1. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op elke overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

17.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

17.3. Behoudens dwingendrechtelijke competentieregels is slechts de rechtbank Den Haag bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

18. Deponering

18.1. Deze voorwaarden zijn in 2019 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder het volgende dossiernummer: 74032801. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.